Tug EVO 1 Tonne and 2 Tonne

Capacity

1000 kg, 2000 kg

Motor

24V