XL-P1300W-600K
Capacity

600kg

Motor

12V / 1300W

XL-H6000
Capacity

6000 kg

Motor

24 V/ 2200 W DC

XL-H5000
Capacity

5000 kg

Motor

24V / 1500W

XL-H3500
Capacity

3500 kg

Motor

36V / 1500w

Wheels

3

XL-H1500-TM
Capacity

1500kg (Pull/Push)

Motor

24V