XL-H3500
Capacity

3500 kg

Motor

36V / 1500w

Wheels

3

XL-H1500-TM
Capacity

1500kg (Pull/Push)

Motor

24V